ไทยไลอ้อนแอร์ ปรับเปลี่ยนน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องใหม่

น้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน ไทยไลออนแอร์

สวัสดีครับเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ ticketthai.com  มีข่าวจากทางสายการบินไทยไลออนแอร์  คือ มีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักสัมภาระใหม่    เริ่มใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2560

น้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน ไทยไลออนแอร์

โดยมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ดังนี้

–          สำหรับรหัสการสำรองที่นั่ง ที่มีการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560

สามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องฟรี กิโลกรัม โหลดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ฟรี 15 กิโลกรัม และอุปกรณ์กีฬาฟรี 15 กิโลกรัม

–          สำหรับรหัสการสำรองที่นั่ง ที่มีการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

สามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องฟรี กิโลกรัม โหลดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ฟรี  10 กิโลกรัม (ไม่เกิน 2 ชิ้น/ท่าน) และอุปกรณ์กีฬาฟรี 15 กิโลกรัม (เที่ยวบินภายในประเทศ)

สามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องฟรี กิโลกรัม โหลดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ฟรี  20 กิโลกรัม (ไม่เกิน ชิ้น/ท่าน) และอุปกรณ์กีฬาฟรี 15 กิโลกรัม (เที่ยวบินต่างประเทศ)

      –    สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรโดยสาร กลุ่มราชการ รัฐ รัฐวิสาหกิจ,

สายการบินฯ อนุญาตให้ลูกค้าได้รับสิทธิ์ สามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องฟรี 7 กิโลกรัม โหลดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ฟรี 45 กิโลกรัม และอุปกรณ์กีฬาฟรี 20 กิโลกรัม และได้รับสิทธิพิเศษตามงื่อนไขของบัตรโดยสารกลุ่มข้าราชการ ตามปกติ

      –     ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบิน เชื่อมต่อจากภายในประเทศต่างประเทศ

สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อจากภายในประเทศต่างประเทศและจากต่างประเทศภายในประเทศ โดยเวลาการเชื่อมต่อไม่เกิน 24 ชั่วโมง สายการบินฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารได้รับสิทธิ์สามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องฟรี 7 กิโลกรัม โหลดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ฟรี  20 กิโลกรัม (ไม่เกิน 2 ชิ้น/ท่าน) และอุปกรณ์กีฬาฟรี 15 กิโลกรัม

สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อจากภายในประเทศ-ต่างประเทศและจากต่างประเทศ-ภายในประเทศ โดยเวลาการเชื่อมต่อเกิน 24 ชั่วโมง แต่เที่ยวบินของผู้โดยสารอยู่ในรหัสการจองเดียวกัน สายการบินฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารได้รับสิทธิ์สามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องฟรี 7 กิโลกรัม โหลดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ฟรี  20 กิโลกรัม (ไม่เกิน 2 ชิ้น/ท่าน) และอุปกรณ์กีฬาฟรี 15 กิโลกรัม

      –     ผู้โดยสารที่มีการสำรองที่นั่งกับสายการบินพันธมิตร (OD/SL) (Interline Ticket from OD (KUL-DMK (OD) connect to (SL))

สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อจากภายในประเทศ-ต่างประเทศและจากต่างประเทศ-ภายในประเทศ โดยเวลาการเชื่อมต่อไม่เกิน 24 ชั่วโมง สายการบินฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของสายการบินพันธมิตร

สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อจากภายในประเทศ-ต่างประเทศและจากต่างประเทศ-ภายในประเทศ โดยเวลาการเชื่อมต่อเกิน 24 ชั่วโมง แต่เที่ยวบินของผู้โดยสารอยู่ในรหัสการจองเดียวกัน สายการบินฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารได้รับสิทธิ์เงื่อนไขของสายการบินพันธมิตร

    ดังนั้นเพื่อน ๆ ท่านใดที่เดินทางกับสายการบินไทยไลออนแอร์  อย่าลืมเช็คเรื่องการพกพาสิ่งของที่มีน้ำหนักขึ้นเครื่องกันนะครับ  เพราะถ้าน้ำหนักเกินที่กำหนด ท่านต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม