เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด

เพชรประเสริฐทัวร์ พัทยา-เพชรบูรณ์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง สำหรับช่วงนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ในเมืองไทยจะดีขึ้นตามลำดับ  ทำให้ธุรกิจการเดินทางต่าง ๆ กลับมาให้บริการอีกครั้ง เช่น รถทัวร์ สายการบินภายในประเทศ  เป็นต้น   ดังนั้นการเดินทางด้วยรถทัวร สายการบินต่าง ๆ  จึงต้องมีวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อในระหว่างการเดินทาง  โดยมีมาตรการต่าง ๆ ขึ้นมา  เพื่อควบคุมการเดินทางในช่วงโรคโควิด 19 ระบาด

ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิดในประเทศไทยจะดีขึ้น  สามารถควบคุมการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ได้อย่างดี แต่เพื่อความปลอดภัยของนักเดินทางทุกท่าน  ดังนั้นในการเดินทางโดยรถทัวร์  สายการบินต่าง ๆ ในช่วงนี้จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างนักเดินทาง  ได้แก่  การจัดที่นั่งเว้นระยะบนรถทัวร์และสายการบิน   ผู้เดินทางต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง   การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการ  เป็นต้น

ดังนั้นในฐานะนักเดินทาง  เราจึงควรป้องกันตัวเองจากการได้รับเชื้อโรคในขณะเดินทาง  โดยมีคำแนะนำดังนี้ คือ

  • ปฏิบัติตนตามเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถทัวร์หรือสายการบินแนะนำอย่างเคร่งครัด  ในขณะเดินทาง
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเดินทางด้วยรถทัวร์หรือสายการบินต่าง ๆ
  • หลีกเลี่ยงการเดินเข้ายังจุดที่แออัด  หรือเดินเบียดเสียดกัน  ควรเว้นระยะห่างเมื่อต้องเดินใกล้ผู้อื่น
  • ควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง  เมื่อหยิบจับสิง่ของในที่สาธารณะ  หรือใช้ห้องน้ำในสถานี บขส.และสนามบิน

สำหรับท่านที่เดินทางในช่วงนี้ควรป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด  เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน