เวียดเจ็ทแอร์ กับโปรโมชั่นเริ่มต้น 0 บาท..รีบจองด่วน

โปรโมชั่นเวียดเจ็ทแอร์
1. สำรองที่นั่ง: วันที่ 7/9 – 9/9/ 2560 (12.00 – 14.00) น.

2. ราคาโปรโมชั่น: เริ่มต้นที่ 0 บาท (ไม่รวมค่าVAT ภาษีสนามบิน และอื่นๆ)

3. จำนวนบัตรโดยสารที่ร่วมโปรโมชั่น: 700,000 ใบ

4. เส้นทางการบินที่ร่วมโปรโมชั่น: กรุงเทพฯ – มินห์ /ฮานอย / ไฮฟอง

5. ช่วงเวลาการเดินทาง: 1/10/2560 – 31/12/2560 (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

6. ช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร:
– เว็บไซต์ www.vietjetair.com
– มือถือ http://m.vietjetair.com
– เฟซบุค www.facebook.com/vietjetglobal เลือก “จองตั๋ว”

7. เงื่อนไขและข้อกำหนด:
– เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร: ไม่อนุญาต
– คืนบัตรโดยสาร: ไม่อนุญาต

– เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันที่เดินทาง/เส้นทางการบิน: สามารถเปลี่ยนได้โดยชำระค่าธรรมเนียมและส่วนต่างของค่าบัตรโดยสาร(ถ้ามี)
8. วิธีการชำระเงิน:
บัตรเครดิต Visa/ Master/AMEX/JCB หรือบัตร ATM ของทุกธนาคารที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนชำระเงินทางอินเตอร์เน็ตไว้แล้ว (เฉพาะในประเทศเวียดนามเท่านั้น)

หมายเหตุ: ระยะเวลาโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของราคาบัตรโดยสารที่ร่วมโปรโมชั่น