ไทยไลออนแอร์ยกเลิกน้ำหนักสัมภาระโหลดฟรี เริ่ม 15 มกราคม 2562

ข่าวล่าสุด   สำหรับท่านที่ใช้บริการของสายการบินไทยไลออนแอร์ในการเดินทาง   วันนี้ทางสายการบินไทยไลออนแอร์ได้แจ้งยกเลิกให้น้ำหนักโหลดสัมภาระฟรี  โดยเริ่มมีผลกับผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินตั้งแต่วันที่  15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  • แต่สำหรับท่านที่ได้จองตั๋วล่วงหน้าไว้แล้วก่อนวันที่ 15 มกราคม 2562  ยังคงได้รับสิทธิในการโหลดสัมภาระฟรีน้ำหนักเช่นเดิม
  • ท่านที่จองตั๋วเดินทางตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  ท่านสามารถหิ้วกระเป๋าขึ้นเครื่องได้โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมได้ฟรี   และมีขนาดไม่เกิน 40 ซม. x 30 ซม x 20 ซม.   
  • แต่หากต้องการโหลดสัมภาระท่านต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มจากสายการบิน ในราคาเริ่มต้นกิโลละ 30 บาท  โดยผู้โดยสารสามารถทำการซื้อได้อย่างน้อย ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง 

อัตราราคาซื้อสัมภาระโหลดใต้เครื่องเพิ่มเติม  เส้นทางบินภายในประเทศ

1  กิโลกรัม  –  30  บาท

2 กิโลกรัม – 60 บาท

3 กิโลกัม – 90 บาท

4 กิโลกรัม – 120 บาท

5 กิโลกรัม – 150 บาท

6 กิโลกรัม – 174 บาท

7 กิโลกรัม – 198 บาท

8  กิโลกรัม – 222 บาท

9 กิโลกรัม – 246 บาท

10 กิโลกรัม – 270 บาท

สำหรับท่านที่ต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่มเติมจากราคาด้านบน  กรุณาตรวจสอบราคาจากสายการบิน

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับน้ำหนักขึ้นเครื่อง ฟรี  7  กิโลกรัม

  • ท่านต้องให้เจ้าหน้าที่ติดแท็กสัมภาระที่จะนำขึ้นเครื่องด้วย  ในขั้นตอนการเช็คอินที่เคาร์เตอร์     และสำหรับท่านที่เช็คอินทางระบบออนไลน์มาแล้ว  ท่านสามารถให้พนักงานติดแท็กกระเป๋าได้ที่ ประตูทางออกห้องผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง ( Gate)
  • กระเป๋ามีขนาดไม่เกิน 40 ซม. x 30 ซม x 20 ซม.

อ่านรายละเอียดค่าบริการน้ำหนักสัมภาระ : https://www.lionairthai.com/th/Extra-Services/Lion-Baggage2